ACTA DA SESIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO ADMINISTRATIVO, aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 61/2022 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm. 75 do 21 de abril do 2022

Poderá consultarse no seguinte enlace:

https://sede.cerdido.es/sxc/gl/informacion/tablon/2022/ANUNCIO_PROG_20221202213000185.html