anuncio definitivo sad

ANUNCIO

Listado definitivo de admitidos

Nomeamento de tribunal

Data de constitucion e valoracion de documentacion

Decreto da Alcaldía de data 10/07/2023

Antecedentes de feito

Proceso de Expediente 2023/E001/000003.

Decreto da alcaldía número 317/2022, de data 26 de decembro de 2022 polo que se aproban as Bases xerais e as Bases específicas que regularán as convocatorias de procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Cerdido incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022 publicada no Boletín Oficial da Provincia do 25 de maio de 2022, núm. 98, para a estabilización de emprego temporal nos termos da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público

Lexislación aplicable

Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público

Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Esta Alcaldía acorda

Primeiro: Estimar as siguientes alegacións presentadas ao listado provisional, dado que presentaron a documentación requerida:

Rexistro de entrada

Nome

Documentación presentada

16/05/2023

Carmen Fernández Bouza

Titulación

16/05/2023

Leticia Sixto López

Titulación

16/05/2023

Maria Paz Duran Piñon

Titulación

16/05/2023

Evangelina Currás González

Vida laboral

24/05/2023

Martina Prieto Mouriz

Celga

Aprobar o listado definitivo de admitidas no proceso selectivo correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Cerdido incluídas na oferta de emprego público extraordinaria de 2022. Seis prazas de auxiliar de axuda a domicilio .

PERSOAS ADMITIDAS

NOME E APELIDOS

DNI

Acevedo Da Silva Jaques, Mª Da Conceicao

***1684**

Caneiro Campos, Ana

***9052**

Carballo Rey, M Elena

***9577**

Currás González, Evangelina Concepción

***5040**

Duran Piñón, Mª De La Paz

***1059**

Fernández Bouza, Mª Carmen

***4224**

Fraguela Muíño, Ana Belen

***9687**

Freire Bello, Mª Consuelo

***0970**

Freire Regueiro, Verónica

***3793**

González Cheda, Lorena

***2180**

Iglesias Dopico, Rebeca

***9597**

Martínez Santalla, Pilar

***3624**

Mera Carrodeguas, Natalia

***0680**

Perez Tejeiro, Sonia

***0536**

Prieto Mouriz, Martina

***0655**

Santalla Mourente Ana

***8762**

Santalla Pérez, Silvia

***0664**

Santalla Villar, Mª José

***1546**

Sixto López, Leticia

***3872**

Segundo: Nomear ás seguintes persoas como membros do Tribunal cualificador titulares e suplentes:

 

Identidade

Posto de traballo

Presidencia

M.ª América Uceira Criado

Traballadora Social Concello da Capela

Suplencia

Silvia Vázquez Dopico

Administrativa no Centro de saúde de Cerdido

Vocalía

M.ª Cristina Paz Galindo

Traballadora Social do Sergas

Suplencia

Esperanza Sánchez Pena

Traballadora Social do Sergas

Vocalía

Cristina Rodriguez Arroyo

Traballadora Social do Concello de Moeche

Suplencia

M.ª de la O Fresco Torrente

Traballadora Social do Sergas

Vocalía

Diego Rodriguez Piñón

Traballador Social do Concello de Cerdido

Suplencia

Natividad Rubido Martínez

Traballadora Social do Concello de Mañón

Secretaría

Montserrat Abeledo Vicos

Traballadora Social do Concello de As Somozas

Suplencia

Susana Rodriguez Franco

Traballadora Social do Sergas

 

Os/as membros dos tribunais deberán absterse de intervir, comunicándolle ó presidente cando concorra neles algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (LRXSP), ou cando realizasen tarefas de preparación de aspirantes durante os cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria. Así mesmo, as persoas aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorra neles algunha das circunstancias previstas para a abstención e de conformidade co establecido no artigo 24 da LRXSP.

O dia 28/07/2023 as 10:30 horas terá lugar a sesión constitutiva do tribunal no que se realizará a valoración dos méritos presentados .

Terceiro:Publicar no Boletín Oficial da Provincia, no Taboleiro de Anuncios do Concello e no Taboleiro electrónico de anuncios da sede electrónica municipal esta resolución.

Contra a resolución da Alcaldía, aprobando a lista definitiva, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que o ditou, no prazo dun mes a partir do día seguinte ó desta notificación ou ben recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo..