O obxecto das presentes bases é establecer os criterios de selección dun/unha traballador/a para cubrir un posto de traballo temporal de peón, para a execución de obras e servizos mínimos municipais no concello de Cerdido.

Consulta os criterios de contratación aquí.