Publicación da Acta da sesión do tribunal cualificador para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como Administrativo, aprobadas por Resolución da Alcaldía núm. 61/2022 e publicadas no Boletín Oficial da Provincia núm. 75 do 21 de abril de 2022.

Poderá consultarse na seguinte ligazón:

https://sede.cerdido.es/sxc/gl/informacion/tablon/2022/ANUNCIO_PROG_20221128123000126.html