Fase de Concurso dos aspirantes que superaron as tres probas da oposición valorando os méritos que xustificaron documentalmente, dentro do prazo de presentación de instancias, conforme os criterios establecidos no apartado 11.1 das Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo/a

ANUNCIO_PROG_20221223200000160_ANEXO_1671822000-0-1