Rematado o proceso selectivo para a formación dunha BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA, o Tribunal Cualificador nomeado por Resolución de Alcaldía núm. 238/2022 dispuxo a publicación da puntuación final e da orde de cualificación dos aspirantes aprobados determinada pola suma das puntuacións obtidas na fase de oposición e dos méritos do concurso.

https://sede.cerdido.es/sxc/gl/informacion/tablon/2022/ANUNCIO_PROG_20221205190000158.html