Por Decreto da Alcaldía 121/2022 de 31.05.2022, se aprobaron as bases que rexeran a contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais no Concello de Cerdido ao abeiro das Bases reguladoras do Programa de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia (liña 1.1. PEL-CONCELLOS 2022)

O contrato de traballo será a xornada completa 2 meses un peón e durante 6 meses dous peóns.

Dado que se trata dun Plan de Integración Laboral, realizarase unha oferta xenérica ao Servizo de Emprego da Xunta de Galicia. A restante publicidade de tódolos actos relativos a este procedemento realizarase mediante anuncios que se exporán no taboleiros de anuncios do Concello de Cerdido e na páxina web municipal.